Jeugd

Adverteerders en Jeugd: zorgvuldige zelfregulering en bevordering reclamepower

Adverteerders delen de maatschappelijke en politieke zorg omtrent het issue ‘Jeugd en Reclame’. Zij vinden dat ook bij hen een grote verantwoordelijkheid ligt op dit terrein, en zij nemen die. Adverteerders nemen daarom uit eigen initiatief maatregelen om kinderen te beschermen tegen misleiding en oneigenlijke beïnvloeding.

Kinderen hebben toegang tot technologie, kennis en communicatiekanalen nodig voor hun sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Kinderen groeien op in een maatschappij die is doordrongen van media, entertainment en populaire cultuur. Reclame is hiervan een integraal onderdeel.

Kinderen moeten juist daarom al vroeg leren de boodschappen, die op hen afkomen te begrijpen en op waarde te schatten. Zeker bij een kwetsbare doelgroep als kinderen moeten we er extra alert op zijn dat het kind niet op het verkeerde been wordt gezet, niet wordt gemanipuleerd om iets te doen wat niet goed voor hem of haar is én dat het kind in staat is reclame van de rest van de aangeboden inhoud te onderscheiden. Educatie en empowerment inzake reclame speelt hierbij een cruciale rol, zie ook Mediarakkers.

Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor opvoeders, aanbieders van communicatiekanalen en adverteerders die van die kanalen gebruik maken. Adverteerders nemen hun verantwoordelijkheid via zelfregulering.

Uitgangspunt voor de zelfregulering door het adverterend bedrijfsleven is dat reclame niet mag misleiden en dat reclame herkenbaar moet zijn. Wie reclame op kinderen richt, moet daarbij uiterste voorzichtigheid betrachten en geen activiteiten ondernemen die het kind mentaal of fysiek nadeel kunnen opleveren. Om dit alles te borgen heeft het adverterend bedrijfsleven de regels waaraan verantwoorde reclame gericht op kinderen dient te voldoen vastgelegd in de bijzondere Kinder- en Jeugdreclamecode, die deel uitmaakt van de Nederlandse Reclame Code. Zie voor het stelsel van regels de Kind en Jeugd-sectie van Stichting Reclamecode.